GoogleFacebookYahoo

57 Tầm Vu, Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Email : thanhtruc@thanhtruc.com.vn
Điện thoại : (0292) 38 38 107

59 Tầm Vu, Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Email : info_fm@thanhtruc.com.vn
Điện thoại : (0292) 37 83 777